RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ

KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA

İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Epdk Tarafında 03.11.2016 Tarihinde Yayınlanarak, 18.11.2016 günü mesai bitene kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış önlisans başvurularından aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması durumunda, sisteme bağlanacak olanı/olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında tesislerin YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanabileceği sürelerde geçerli olmak ve 5346 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen hakları saklı olmak üzere,  5346 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan fiyatlar üzerinden en düşük fiyatın teklif edilmesi yöntemi ile yapılacak yarışmaya ilişkin usul ve esaslar ile yarışmaya katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 1. a) Bağlantı bölgesi: GES/RES bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi açıklanan bölgeyi,
 2. b) Bağlantı noktası: GES/RES bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi açıklanan iletim sistemi trafo merkezi veya iletim hattını,
 3. c) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ç) GES: Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santralini,

 1. d) Kanun: 10/05/2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanununu,
 2. e) Komisyon: Teklif açma ve değerlendirme için TEİAŞ bünyesinde oluşturulan komisyonu,
 3. f) RES: Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santralini,
 4. g) RES/GES yarışma teklif fiyatı: Üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere Kanunda belirtilen süre boyunca RES/GES’te üretilen net elektrik enerjisi için birim kilowatt-saat (kWh) başına Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan fiyattan yüksek olmamak kaydıyla ABD Doları cent/kWh cinsinden verilecek bedeli,

ı) Santral sahalarının çakışması: Bir santral sahasının diğer bir santral sahasının tamamını kapsaması hâlini,

 1. i) Santral sahalarının kesişmesi: Bir santral sahasının diğer bir santral sahasını kısmen kapsaması ve/veya birbirlerini etkilemesi hâlini,
 2. j) Sıralama: Yarışma sonucunda aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktası için verilen Yarışma Teklif Fiyatlarının en düşükten en yükseğe doğru sıralanmasını,
 3. k) SSGY (Santral Sahası Alanı Kurulu Güç Yoğunluğu): GES başvuru kurulu gücünün (MW) santral sahası alanının yüzölçümüne (km2) bölünmesi ile elde edilen değeri,
 4. l) SSKGY (Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu): Rüzgâr enerjisi santral sahası içerisindeki türbinlerin toplam mekanik güçlerinin santral sahasının yüzölçümüne bölünmesi ile elde edilen değeri (MWm/km2)
 5. n) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini

ifade eder.

 

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

 

Yarışmaya katılım

MADDE 4 – (1) Elektrik piyasasında rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan önlisans başvurularından EPDK tarafından yarışma yapılmak üzere TEİAŞ’a bildirilen başvurular, yarışmaya katılabilecek RES/GES projeleri olarak ilan edilir.

 

(2) Proje bazlı gerekli teknik değerlendirmeler ilgili mevzuat çerçevesinde TEİAŞ ve/veya ilgili Dağıtım Şirketi tarafından yapılarak, yarışmaya katılabilecek RES/GES projelerine ilişkin listeler TEİAŞ’ın internet sayfasında aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktası bazında yayımlanır. Listelerde; projelerin adı, kurulu gücü, bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası ve gerilim seviyeleri, saha bazında çakışma ve kesişme bilgileri, proje başvurularına ilişkin güç yoğunluğu bilgileri (SSKGY/SSGY), önlisans başvurularına ait RES/GES bağlanabilir kapasiteleri ile ilgili sistem bağlantı çalışması sonuçları yer alır. Sistem bağlantı çalışmaları, yarışma sonucunda kazanan projelerin belirlenmesi ile nihayetlendirilir.

 

(3) Bu Yönetmelikte belirlenen belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ’a sunan başvuru sahibi yarışmaya katılabilir. Yarışma TEİAŞ’ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılır.

 

Başvuru esasları

MADDE 5 – (1) Yarışmaya katılma hakkı elde eden şirketler ile bu şirketlerin yarışmaya girecekleri bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası, gerilim seviyesi, yarışmaya katılacakların kurulu güçlerine ilişkin bilgiler ile saha bazında çakışma ve kesişme bilgileri, yarışmanın yapılacağı yer, gün ve saat TEİAŞ’ın internet sayfasında yayımlanır. Bu şirketlere, TEİAŞ tarafından belirlenen gün ve saatte teklif vermeleri için davet yazısı, şirketlerin Kayıtlı Elektronik Posta adreslerine gönderilir. Davet yazısı ekinde; RES/GES Yarışma Teklif Mektubu Formu, Taahhütname örneği ve kati ve süresiz banka teminat mektubu örneği bulunur. TEİAŞ’ın internet sayfasındaki yayım tarihi ile teklif verme tarihi arasındaki süre 30 (otuz) takvim gününden az olamaz.

 

(2) Şirketler tekliflerini, üzerinde tüzel kişinin ticaret unvanı, proje adı ve EPDK tarafından verilen proje başvuru numarası yazılı, üzeri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış şirket kaşesi basılı kapalı zarf içerisinde, TEİAŞ tarafından belirtilen yer, gün ve saatte belirlenen adrese teslim ederler. Kapalı zarfın içerisinde;

 1. a) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere veya vekalet verilen kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
 2. b) Ek-1’de yer alan Taahhütname,
 3. c) Kati ve süresiz banka teminat mektubu,

ç) Şirketin tebligata esas ikamet adresi,

 1. d) Hangi bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası için teklif verildiğine ilişkin şirketin beyanı,
 2. e) Ayrı bir kapalı zarf içerisinde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı ve kaşeli Ek-2’de yer alan Teklif Mektubu Formu

 

bulunur.

 

(3) Zarflar teslim edildikten sonra teklifte değişiklik yapılamaz.

 

(4) Her bir teklif için sunulacak banka teminat mektubu tutarı, beher MW’ın virgülden sonraki ilk basamağın yukarı yuvarlanmasıyla elde edilen rakamın yüzbin TL ile çarpılması ile elde edilir. Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, ilgili projenin tamamı işletmeye girinceye kadar TEİAŞ tarafından tutulur.

 

Yarışma

MADDE 6 –(1) Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. Komisyon, tamamı TEİAŞ personelinden olmak üzere, bir başkan ile en az dört asil üyeden oluşur. Ayrıca, asil üye veya üyelerin bulunamadığı hâllerde asil üye yerine görev yapmak üzere en az iki yedek üye daha belirlenir. Komisyonca yapılan iş ve işlemler tutanakla tespit edilir ve komisyonun bütün üyeleri tarafından imzalanır.

 

(2) Teklifler kapalı zarf ile alınır. Tekliflerde, Teklif Fiyatı virgülden sonra iki haneden fazla olmamak üzere ABD dolar cent olarak rakam ve yazı ile açık olarak yazılır. Rakam ve yazı ile yapılan teklif fiyatlarının farklı olması hâlinde, yazılı fiyat esas alınır.

 

(3) Komisyon başkanı yarışma oturumunu, davet edilen şirketlerin mevcut bulunan temsilcilerinin katılımıyla açar ve katılanların imzalarını almak suretiyle katılımcıları tutanakla tespit eder. Oturumda ilk olarak belgeler kontrol edilir ve herhangi bir belgenin eksik olması, uygun olmaması veya TEİAŞ’ın internet sayfasında ilan edilen bilgilerle uyumsuzluk bulunması hâlinde söz konusu teklif geçersiz sayılır. Geçersiz sayılan teklife ilişkin ikinci kapalı zarf açılmaz. Komisyon, istenilen belgelerin geçerliliğine ilişkin inceleme sonucunu bir tutanakla tespit eder. Oturumda sadece bir şirketin sunduğu belgelerin geçerli olduğunun tespiti hâlinde, seçim işlemi, söz konusu şirket lehine RES/GES Teklif Fiyatı esas alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

(4) RES/GES Teklif Fiyatını içeren kapalı zarflar, yarışmaya katılan şirket temsilcilerinin huzurunda açılarak kayda alınır. Kayda alınan teklifler, aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktası bazında sıralanır. Öncelikle çakışan veya kesişen alanın kim tarafından kullanılacağının ve sonrasında aynı bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktasına yapılan başvurular arasından söz konusu bağlantı bölgesi ve/veya aynı bağlantı noktasına RES/GES bağlanabilir kapasitesini kullanmaya hak kazanan proje/projelerin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki işlemler yapılır:

 1. a) RES/GES Teklif Fiyatı en düşük projeden başlamak üzere sıralama bağlantı bölgesi bazında veya açıklanmışsa bağlantı noktası bazında yapılır.
 2. b) Çakışan projeler olması hâlinde, RES/GES Teklif Fiyatı en düşük proje sıralamaya alınır, diğerleri sıralama dışı kalır.
 3. c) Kesişen projeler olması durumunda ise, daha düşük RES/GES Teklif Fiyatını veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder. Diğer şirket/şirketler, kesişmeyen alana karşılık gelen kurulu güçleriyle sıralamaya dâhil edilirler. Bu şirket/şirketlerin bu durumu kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışmaya ilişkin toplantıda bulunmaması hâlinde, ilgili proje sıralama dışında kalır ve sıralamadaki diğer projelerden bağlanılabilir kapasiteye ulaşılana kadar sonraki teklifler sırasıyla değerlendirilmeye alınır.

ç) Ayrı bağlantı bölgesinde ve/veya ayrı bağlantı noktasında yarışmaya katılacak olan ancak kesişen veya çakışan alanlara sahip projelerin yarışması yapılırken;

1) Kesişen veya çakışan alana sahip bir proje, yarıştığı bağlantı bölgesi ve /veya bağlantı noktasında bağlantı hakkı elde edecek bir teklif vermiş ise kendisinden daha düşük RES/GES Teklif Fiyatı veren ancak başka bir bağlantı noktası ve/veya bağlantı bölgesinde yarışan ve bağlantı hakkı elde edemeyen bir proje ile kesişiyor/çakışıyorsa; bağlantı hakkı elde eden proje kesişen veya çakışan alanın sahibi olur.

2) Eğer kesişen ve çakışan alanlara sahip farklı bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktasında yarışan projeler aynı anda bağlantı hakkı kazanmış iseler, o zaman bu projeler arasında en düşük teklifi veren proje çakışan veya kesişen alanın sahibi olur.

 1. d) Dördüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri hükümlerine göre yapılan işlemler sonrasında yarışma dışında kalan teklifler, (a) bendine göre yapılan sıralamadan çıkarılır.
 2. e) Sıralanan teklifler içinde RES/GES bağlanabilir kapasitesini aşan ilk teklif sahibi şirketten, RES/GES Teklif Fiyatını değiştirmeksizin proje kurulu gücünü kalan RES/GES bağlanabilir kapasitesine indirmesi talep edilir. Bu talep, ilgili şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından kabul edilmezse veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler yarışmaya ilişkin toplantıya katılmamış ise, sıralamadaki bir sonraki şirketin teklifi, aynı koşullarla kendi teklif fiyatı üzerinden değerlendirilir. Bu işlem, kalan RES/GES bağlantı kapasitesine ulaşılana kadar tekrarlanır.
 3. f) Eşit teklifler bulunması ve teklif sahibi şirketler arasında seçim yapılmasının gerekmesi hâlinde, güç yoğunluğu (GES için SSGY, RES için SSKGY değeri) en yüksek olan proje teklif fiyatı üzerinden sisteme bağlantı hakkını kazanır.

 

(5) Dördüncü fıkra kapsamında yapılan işlemler sonucunda belirlenen şirket/şirketler sisteme bağlantı hakkı kazanır ve bağlantı hakkı kazanan şirket/şirketler ve diğer teklif sahibi şirketler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak yarışma komisyonunca imzalanır

 

Yarışmadan sonraki iş ve işlemler

MADDE 7 – (1) Yarışma sonuçları TEİAŞ tarafından 30 (otuz) gün içerisinde EPDK’ya bildirilir.

 

(2) Bağlantı hattının teknik karakteristikleri nihai olarak TEİAŞ ve/veya ilgili Dağıtım Şirketi tarafından belirlenir.

 

(3) Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde edemeyen şirketlerin teminat mektupları, şirketleri temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade edilir. Sisteme bağlantı hakkı elde eden şirketin teminat mektubu ise; üretim tesisinin tamamının işletmeye geçmesi ile birlikte şirkete iade edilir. Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yapılan önlisans başvurusunun veya önlisansın mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında EPDK tarafından reddedilmesi/iptali veya RES/GES’in geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında sona ermesi veya iptali hâlinde TEİAŞ tarafından irat kaydedilir.

 

(4) Yarışmaya katılan şirketlere önlisans/lisans verilmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler EPDK’ya aittir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1

TAAHHÜTNAME

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNE

1)Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılmış Önlisans Başvurularından Sisteme Bağlanacak Tüzel Kişinin Belirlenmesi İçin Yapılacak Yarışmaya katılmak üzere yapmış olduğumuz başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu,

2) Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz veya önlisans başvurumuzun EPDK tarafından reddedilmesi veya önlisansımızın mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında herhangi bir nedenle sona ermesi veya iptal edilmesi veya yarışma kapsamında bağlantı hakkı kazanan ………….RES/GES projemizin geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında sona ermesi veya iptal edilmesi hallerinde, TEİAŞ’a sunmuş olduğumuz banka teminat mektubunun TEİAŞ tarafından irat kaydedileceğini,

3) 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında tesislerin YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanabileceği sürelerde geçerli olmak ve 5346 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen haklar saklı olmak üzere,  5346 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvel fiyatının teklif bedelimiz üzerinden uygulanacağını

 

kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

Tüzel Kişi Adı

İlgili Proje Adı ve EPDK Proje Numarası

Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin

Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

TEKLİF MEKTUBU FORMU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNE

 

Teklif sahibinin:

 

Ticari unvanı                                                      :

Açık tebligat adresi                                            :

Teklife konu projenin adı                                  :

Teklife konu projenin EPDK Proje Numarası   :

 

İdarenizce ……/……/…….. tarihinde yapılacak olan yarışmada; ……………RES/GES Projesi için, üretilen kilowatt-saat (kWh) başına RES/GES Teklif Fiyatı verilmesiyle ilgili bütün belgeler ve mevzuat tarafımızdan tamamen okunmuş ve incelenmiş olup, bütün şartlarıyla kabul edilmiştir.

………..RES/GES projesinde 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında tesislerin YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanabileceği sürelerde geçerli olmak ve 5346 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen hakları saklı olmak üzere,  5346 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvel fiyatının ……… (rakam/yazı ile) ABD Dolar cent olarak olarak uygulanmasını kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

Adı Soyadı

İmza

Tarih: …/…/………….

 


5.000 MW RES Kapasitesi ve Yarışma Yönetmeliği (Türek-2016)

5.000 MW RES Kapasitesi ve Yarışma Yönetmeliği

Konulu Oturum

3 Kasım 2016 17:00 – 18:30 Kırmızı Salon’da

(Kaynak : Türeb)