YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’E İLİŞKİN DUYURU…

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’E İLİŞKİN DUYURU…

YEGM Duyuru;

 • Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak istenilen elektrik üretim tesislerinde;
  inşaat ve/veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya
  da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam
  ve bütünleştirici parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden Bakanlığımız ya
  da Bakanlığımızın görevlendirdiği kuruluşa başvuru sahibi tarafından
  bildirilmelidir.
 • Yerli İmalat Tespit Heyetinin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, başvuru
  sahiplerine bildirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde Bakanlığımıza ya
  da Bakanlığımızın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru
  değerlendirmeye alınmaz.
 • Yerli katkı ilave fiyatından yararlanan üretim tesislerinde kurulu gücünde herhangi
  bir artış olması veya modernizasyon ya da yenileme olması durumunda,
  bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranlarının toplamının azaltılmaması
  esastır. 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre tesislerinde yenileme yapacak lisans
  sahipleri bu durumu yenileme işlemlerinin başlangıç aşamasında Bakanlığımıza
  bildirmekle yükümlüdür.
 • Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak için başvurusu yapılacak aksam ve
  bütünleştirici parçalara ait fabrika imalat programları, Bakanlığımıza ya da
  Bakanlığımızın görevlendirdiği kuruluşa başvuru sahibi tarafından bildirilmelidir.
 • Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, Başvuru
  ve Beyannameler için içinde bulunulan yılın en geç 1 Ağustos tarihine kadar
  Bakanlığımız ve/veya Bakanlığımızın görevlendirdiği kuruluşa başvurmak
  zorundadır. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.
 • Elektrik üretim tesisine sevk edilmiş aksam/bütünleştirici parçalar için; elektrik
  üretim tesisinde türbin/ünite montajına hazır halde bulunan ve/veya
  türbine/üniteye montajı sonrası Bakanlığımız tarafından tesis kabulünün
  yapılamaması durumunda; Bakanlığımız ve/veya Bakanlığımızın görevlendirdiği
  kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde, 31/10/2018 tarihine kadar
  EPDK’ya ve başvuru sahiplerine bildirilen yerli katkı oranı ile ilgili haklar yalnızca
  31/10/2018 – 31/10/2019 başvuru döneminde saklı kalacak fakat sonraki
  dönemlerde değerlendirmeye alınamayacaktır.